Udalosti

Míľnik v smerovaní klubu - Memorandum ESBOC z 3.9.2014, Bukurešť, Rumunsko

Dňa 03.09.2014 sa uskutočnilo stretnutie členov medzinárodnej asociácie bezpečnostného priemyslu - ESBOC. Výsledkom konštruktívnych diskusií a rokovaní v mimoriadne priaznivej atmosfére je Memorandum ESBOC z 3.9.2014, ktoré určuje ďalšie smerovanie a prácu ESBOC klubu.

Plné znenie memoranda si môžete stiahnuť TU

31.5.2014 Varšava, PL

Poľská Komora Ochrany zorganizovala XIII. Majstrovstvá v streľbe

XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL
XIII_Championship_Poland - 31.5.2014 Varsaw, PL

30.5.2014 Varšava, PL

Poľská Komora Ochrany oslávila XX. Výročie založenia Komory, oslava sa konala 30.5.2014 v Hotely "Mrowka", Varšava.

20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary
20. Anniversary

22.11.2013 Lvov, Ukrajine

Medzinárodné fórum za účasti členov ESBOC a spoločností z Ukrajiny v súvislosti s koncom funkčného obdobia Ukrajiny. Lídrom Esboc klubu sa stalo Poľsko.

International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK
International forum of ESBOC club and companies from Ukraine - 22.11.2012 Lvov, UK

Podrobnú správu nájdete TU.

4.10.2013 Nitra, Slovensko - 3. ročník streleckej súťaže "BEST SHOT 2013"

Podrobnú správu nájdete TU.

Foto galéria z podujatia:

BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013
BEST SHOT 2013

Magazin o podujatí: TU

8.6.2013 Krakow, PL

Vážení kolegovia, Poľská Komora Ochrany organizuje XII. Majstrovstvá v streľbe. Podrobnejšie informácie nájdete TU a propozície TU.

13-15.11.2012 Lvov, Ukrajina

Medzinárodné fórum za účasti členov ESBOC a spoločností z Ukrajiny v súvislosti so začiatkom funkčného obdobia Ukrajiny. Historický okamih ESBOC klubu prišiel, keď 13.11.2012 o 23:00 boli prijatí noví členovia: Rusko, Rumunsko a Bulharsko. Pri tejto príležitosti, pánom Sergejom Shabovtom (líder ESBOC) bol predstavený nový symbol klubu: "Reťaz členov"

Medzinárodné fórum ESBOC klubu a spoločností z Ukrajiny - 14.11.2012 Ľvov, Ukrajina
Medzinárodné fórum ESBOC klubu a spoločností z Ukrajiny - 14.11.2012 Ľvov, Ukrajina
Medzinárodné fórum ESBOC klubu a spoločností z Ukrajiny - 14.11.2012 Ľvov, Ukrajina
Medzinárodné fórum ESBOC klubu a spoločností z Ukrajiny - 14.11.2012 Ľvov, Ukrajina
Medzinárodné fórum ESBOC klubu a spoločností z Ukrajiny - 14.11.2012 Ľvov, Ukrajina
Medzinárodné fórum ESBOC klubu a spoločností z Ukrajiny - 14.11.2012 Ľvov, Ukrajina

05.10.2012 Nitra, SK

ZOMO CUP 2012 - II. Strelecká súťaž za účasti tímov z Poľska a Českej republiky

5-6.7.2012 Klimkówka, PL

Stretnutie členov ESBOC v súvislosti s ukončením vodcovstva Poľska. Diskusia k organizácii a vízii ESBOC. Vodcovstvo v klube ESBOC pre obdobie 01.07.2012-30.06.2013 prebrala Ukrajina.

26.5.2012 Koszalin, PL

XI. Strelecká súťaž - PIO za účasti tímov zo Slovenska a Českej republiky

25 - 28.11.2011 Kiev, UK

Výstava - "Bezpeka 2011" Konferencia "Euro 2012" a "Miss Security 2011", Esboc bol zastúpený pánom Slawomir Wagner (Club vodca) a pán Marcin Pyclik (viceprezident poľskej komory - PIO)

23.9.2011 Nitra, SK

ZOMO CUP 2011 - I. Strelecká súťaž pri príležitosti 15. výročia združenia ZOMO

15 - 16.9.2011 Spala, PL

Poľský člen ESBOC - PIO organizované XIII. Valné zhromaždenie, zúčastnené delegácie z Ukrajiny a Slovenska

17.6.2011 Žilina, SK

Medzinárodná konferencia "Kvalita a cena služieb v súkromných bezpečnostných službách" , organizované Universita Žilina, ZOMO združenia člen

11.6.2011 Poznan, PL

X. Strelecká súťaž - PIO za účasti tímu z Českej republiky

Maďarsko odovzdalo vodcovstvo Poľsku na obdobie 1.7.2011 - 30.6.2012

Dňa 30.6.2011 Maďarsko oficiálne odovzdalo vodcovstvo Poľsku na obdobie 1.7.2011 - 30.6.2012, od 1.7.2012 do 30.6.2013 preberie vodcovstvo Ukrajina.

Slovensko odovzdalo vodcovstvo Maďarsku na obdobie 1.1.2011 - 30.6.2011

Dňa 20.1.2011 Slovensko oficiálne odovzdalo vodcovstvo Maďarsku na obdobie 1.1.2011 - 30.6.2011, od 1.7.2011 do 30.6.2012 preberie vodcovstvo Poľsko.

Prítomný (foto z ľava):

Working meeting - Budapest 20.1.2011
Working meeting - Budapest 20.1.2011
 • Nemet Ferenc, prezident SZVMSZK
 • Harto Zsolt, hlavný tajomník SZVMSZK
 • Martin Stubian, viceprezident ZOMO
 • Imrich Vavacek, prezident ZOMO

Výročná konferencia ESBOC 2010

ZOMO v spolupráci s ASIS INTERNATIONAL SLOVAKIA usporiadajú v dňoch 1.-2.12.2010 medzinárodnú konferenciu „Súkromné bezpečnostné služby v Európskej únii.“

Členovia ESBOC vykonávajúci služby stráženie majetku a priestorov, ochrana osôb (telesní strážcovia), bezpečnostné hliadky alebo dozor budov ako aj ukladanie, úschova, preprava a distribúcia hotovosti a cenností pociťujú ako veľkú prekážku vo svojom podnikaní príručku k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. Decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (ďalej len „smernica“), ktorá udeľuje výnimku na ich predmet podnikania

Ak komisia uviedla ako výnimku zo smernice súkromné bezpečnostné služby je potrebné uviesť, že je minimálne sporným už samotné legálne definovanie tohto pojmu na európskej úrovni

V roku 2004 vydala Konfederácia Európskych bezpečnostných služieb (CoESS) celoeurópsky prehľad o stave súkromnej bezpečnosti v členských krajinách EU. Z tohto prehľadu je zrejmé, že oblasť technickej ochrany bola pokrytá právnou úpravou (nie len na úrovni zákona ale aj vládnymi nariadeniami, kráľovskými dekrétmi a pod.) v krajinách ako Írsko, Estónsko, Slovensko, Holandsko, Poľsko, Litva, Belgicko, Španielsko a Malta

Smernica EP a R 2006/123/ES poukazuje na potrebu Európskeho spoločenstva vytvoriť užšie väzby medzi štátmi a národmi Európy, odstrániť prekážky v oblasti služieb medzi štátmi, zaručiť slobodu usadiť sa a vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný hospodársky a sociálny pokrok

Medzinárodná konferencia si preto dala za ciel stanoviť:

 • jednotné definovanie pojmu súkromné bezpečnostné služby v EÚ
 • jednotný postup firiem z oblasti BP pri presadzovaní voľného pohybu služieb
 • zabezpečiť, aby mohli mat príjemcovia a poskytovatelia zo služieb úžitok
 • možnosť poskytovať služby v celom Spoločenstve bez ohľadu na hranice
 • stanoviť mieru, do akej môžu byt presadzované osobitné požiadavky členského štátu, v ktorom sa poskytujú služby z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti alebo na ochranu verejného zdravia alebo životného prostredia

Pracovné stretnutie členov ESBOC (Budapešť, 3.7. - 5.7.2010)

Stretnutie organizovala maďarská sekcia ESBOC, zúčastnili sa národné sekcie ESBOC ČR, PR, SR a Ukrajiny.

Pracovné stretnutie pozostávalo s formálnych i neformálnych rokovaní medzi zástupcami národných sekcií ESBOC k problematike bezpečnostného priemyslu v členských krajinách ESBOC ako aj v EÚ.

Za národnú sekciu ESBOC SR sa zúčastnili pracovného stretnutia Ing. Ladislav Furman, viceprezident ZOMO pre bezpečnostné služby a pán Štefan Ballány, člen predstavenstva ZOMO.

Hlavné rokovanie ESBOC sa uskutočnilo dňa 5.7.2010 v priestoroch Maďarskej komory ochrany majetku v Budapešti. Na rokovaní bola podaná zástupcami maďarskej sekcie ESBOC kompletná informácia o postavení Maďarskej komory ochrany majetku v systéme maďarskej občianskej bezpečnosti, jej úloha v bezpečnostnej politike Maďarskej republiky. Ďalej bola podaná informácia o vzťahu Maďarskej polície a ochrany občanov. Ďalej bola podaná informácia o vzdelávaní a realizácii školenia a výcviku bezpečnostných pracovníkov pôsobiacich v maďarskom bezpečnostnom priemysle. Delegáti národných sekcii ESBOC informovali prítomných o národnej legislatíve, ktorá upravuje podnikanie v oblasti bezpečnostného priemyslu v jednotlivých členských krajinách ESBOC a to i z pohľadu uplatňovania smernice EÚ č. 2006/23/EK. Po ukončení rokovania v priestoroch Maďarskej komory ochrany majetku, boli účastníci pracovného stretnutia ESBOC prijatí v priestoroch Maďarského parlamentu pánom Tamásom BÁSTHYM, zástupcom premiéra pre koordináciu úloh bezpečnosti a obrany.

Pracovné stretnutie členov ESBOC (Bratislava, 27.5.2010)

Rokovanie otvoril prezident ZOMO Ing. Imrich VAVÁČEK, ktorý po privítaní prítomných na neformálnom pracovnom stretnutí ich oboznámil s tézami programu:

 • 1. Technická služba v EÚ – jej cezhraničné poskytovanie
 • 2. Vízia ESBOC na nasledujúce roky
 • 3. Štruktúra ESBOC
 • 4. Webové stránky ESBOC
 • 5. ESBOC logo

Všetky uvedené tézy vyvolali bohatú diskusiu účastníkov

Zástupca Maďarska p. Nemét pozval prítomných do Budapešti dňa 4.07.2010 v rámci akcie „Rodinný deň bezpečnostného priemyslu“

Účastníci stretnutia na záver prijali uznesenie:

 • Nasledujúce stretnutie členov ESBOC bude 5.-6.7.2010 v Budapešti
 • Členovia na stretnutí v Budapešti predložia návrhy na legislatívne úpravy regulácie cezhraničného poskytovania TS v EÚ
 • V Budapešti sa bude rokovať o vízii ESBOC na nasledujúcich 5 rokov (rozširovanie/nerozširovanie ESBOC, postoj k existujúcim európskym organizáciám v BP a pod.)
 • Ďalšou oblasťou rokovania bude „Ochrana a zabezpečenie športových podujatí“. Účastníci návrh na podporu Ukrajiny a Poľska vo vzťahu k nadchádzajúcim majstrovstvám sveta vo futbale 2012
 • Bola prijatá nová štruktúra ESBOC, a to: vytvorila sa centrála a národné sekcie ESBOC. Každá národná sekcia si vytvorí vlastnú web stránku národnej sekcie ESBOC
 • Národné sekcie ESBOC vykonajú registráciu národného loga ESBOC vo svojej krajine – ochrannú známku

Obrazová príloha:

Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010
Pracovné stretnutie - Bratislava 27.5.2010