Statut Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony - ESBOC

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Klub Europejskich Organizacji Branży Ochrony, zwany dalej „Klubem”, jest zrzeszeniem branżowych organizacji samorządu gospodarczego firm ochrony osób i mienia, posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność o zasięgu ogólnokrajowym w państwie pochodzenia, działającym na podstawie Deklaracji przyjętej w dniu 3 czerwca 2006 roku przez organizacje założycielskie, tj.:

 • Polską Izbę Ochrony Osób i Mienia, adres: 01-234 Warszawa, ul. Kasprzaka 29/31, pok. 203
 • Czeski Klub Służb Ochrony Osób i Detektywów, adres, Praha, ul. Trebesovska 109//11
 • Słowacką Izbę Ochrony Osób i Mienia, adres; 821-01 Bratysława, ul. Trnavska cesta 112
 • Węgierską Izbę Ochrony i Detektywów Prywatnych, adres; H-1135 Budapeszt, ul. Szegedi 37-39

Klub może posługiwać się angielską nazwą- European Security Branch Organisations Club (ESBOC)

Logotyp Klubu stanowi wizerunek, będący załącznikiem do niniejszego statutu

§ 2

Klub działa na zasadach partnerskich z poszanowaniem zasad ustalonych w statutach organizacji należących i uznaje ich pełną niezależność

§ 3

 • Klub jest organizacją otwartą
 • Członkiem Klubu może zostać każda branżowa organizacja samorządu gospodarczego firm ochrony osób i mienia, posiadająca osobowość prawną i będąca organizacją o zasięgu ogólnokrajowym w państwie pochodzenia według zasady „jeden kraj jedna organizacja”
 • Klub nie pobiera składek członkowskich
 • Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie złożonego wniosku

II. Zadania Klubu

§ 4

Klub konsoliduje organizacje członkowskie w celu realizacji następujących celów:

 • Wyrażanie wspólnych interesów wobec organów Unii Europejskiej oraz innych instytucji publiczno-prawnych na rzecz rozwiązań istotnych dla branży ochrony
 • Współpraca na rzecz pozyskiwania dostępu do funduszy unijnych i lokalizacji projektów, w tym szczególnie o charakterze ponad granicznym
 • Współpraca w zakresie określania kierunków wpływania na procesy decyzyjne instytucji europejskich i procesy ustawodawcze prowadzone przez te instytucje
 • Wymiana informacji o rozwiązaniach prawnych i problemach występujących w krajach działania organizacji należących do Klubu
 • Utrwalanie więzi środowiskowych organizacji sygnatariuszy
 • Określanie norm etyczno-zawodowych, które powinni przestrzegać członkowie Klubu i zrzeszane przez nie firmy oraz propagowanie postaw zgodnych z etyką zawodową krajów działania organizacji należących do Klubu
 • Prowadzenie wspólnie ustalonych przedsięwzięć oświatowych oraz szkoleniowych
 • Współpraca w zakresie szkolenia zawodowego
 • Wzajemne upowszechnianie osiągnięć organizacyjnych, technicznych i innych w środowisku branży ochrony członków Klubu
 • Podejmowanie inicjatyw określających standardy jakościowe w działalności branży ochrony
 • Podejmowanie współpracy z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania
 • Podejmowanie innych wspólnych działań służących rozwojowi firm zrzeszonych w organizacjach działających w Klubie

§ 5

W przypadku zgodnego oświadczenia woli wszystkich członków, Klub może ustanowić osobę lub osoby, które w imieniu całego Klubu będą realizować stale lub doraźnie cel lub cele wskazane w § 4 statutu

III. Sposoby realizacji celów

§ 6

Klub realizuje przyjęte zadania poprzez:

 • Współpracę z organami krajów i organami Unii Europejskiej
 • Współpracę z innymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego o zasięgu krajowym i międzynarodowym, instytucjami społecznymi i naukowymi
 • Organizację wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Klubu, w szczególności w drodze wymiany pisemnej informacji, spotkań i szkoleń, prowadzenie strony internetowej Klubu oraz szkoleń
 • Zapewnienie wzajemnej pomocy informacyjnej i doradczej w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej i spraw ogólno prawnych
 • Przygotowanie i opiniowanie projektów aktów dotyczących działalności gospodarczej i zawodowej członków, w szczególności w zakresie normalizacji i badań, standardów jakościowych, norm etycznych i zakresów szkoleń
 • Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu zagadnień ochrony osób i mienia i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie
 • Składanie dobrowolnych informacji o wartych propagowania i zalecania praktykach i normach w działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • Prowadzenie nie komercyjnej działalności wydawniczej i informacyjnej
 • Stworzenie, w przypadku zgodnej woli członków Klubu, warunków rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego lub pojednawczego

IV. Członkostwo

§ 7

 • Przyjęcie do Klubu następuje na podstawie złożonego liderowi Klubu wniosku oraz dowodu wpisu do właściwego rejestru organizacji w państwie działalności
 • Stanowisko w sprawie przyjęcia nowego członka wyrażają wobec lidera Klubu wszyscy członkowie, przedstawiając swe stanowisko na piśmie w terminie 30 dni, licząc od przedstawienia lub przekazania wniosku przez lidera Klubu. Przyjęcie do Klubu wymaga zgody wszystkich członków Klubu
 • Lider Klubu przekazuje stanowisko w sprawie członkostwa zainteresowanemu
 • Utrata członkostwa następuje w przypadku dobrowolnego wystąpienia, likwidacji organizacji w państwie pochodzenia lub likwidacji Klubu

V. Prawa i obowiązki członka Klubu

§ 8

1.Do podstawowych praw członka Klubu należy w szczególności:

 • uczestniczenie we wszystkich formach aktywności Klubu na równych zasadach
 • wysuwanie wniosków, propozycji
 • predkladanie programov a požiadaviek
 • zgłaszanie programów i postulatów
 • korzystanie z posiadanych przez Klub informacji
 • prawo współdecydowania w sprawach pozyskiwania funduszy unijnych i lokalizacji projektów
 • korzystanie z pomocy prawnej
 • uczestniczenia poprzez wskazane osoby w organizowanych seminariach i szkleniach
 • korzystanie na różnych zasadach z działań reklamowych i promocyjnych
 • prawo do umieszczania na drukach firmowych logotypu Klubu

2. Obowiązkiem członka Klubu jest aktywne podejście do realizacji celów, określonych w § 4 statutu

VI. Funkcjonowanie Klubu

§ 9

Wszyscy członkowie Klubu głosują przez swoich reprezentantów, bezpośrednio w czasie spotkań lub w drodze korespondencji, w sprawach:

 • kierunków i programów działania
 • uchwalania statutu i dokonywania w nim zmian
 • ustalania w razie istniejącej potrzeby, dokonania na zasadach równych, wpłaty określonej kwoty pieniężnej lub wniesienia aportu rzeczowego, koniecznych do realizacji konkretnie postawionego zadania
 • innych wynikających z celów statutowych

Każda reprezentacja członka Klubu ma prawo jednego równego głosu

Każdy członek Klubu ma prawo do posiadania 3 reprezentantów, włączając w to przewodniczącego

Decyzje podejmowane są jednomyślnie

§ 10

 • W celu sprawnego działania i optymalizacji środków do osiągania założonych celów, wszyscy członkowie Klubu wybierają organizację członkowską, która pełni funkcje lidera Klubu
 • Kadencja lidera Klubu trwa 12 miesięcy
 • Wyboru dokonuje się podczas bezpośredniego spotkania
 • Każda organizacja posiada prawo zgłoszenia 2 przedstawicieli
 • Funkcja lidera Klubu, wykonywana jest na zasadach wyboru określonych w § 9 pkt 2-4, w kolejności ustalonej na tych samych zasadach

§ 11

 • Lider Klubu, poprzez notyfikowane pozostałym członkom dwie osoby, ma prawo do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu. Do ważności tych oświadczeń wymagane są podpisy obu tych osób
 • Przy braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie, prezentując je na zewnątrz, lider Klubu fakt ten zaznacza

§ 12

Decyzje i oświadczenia woli nie mogą być sprzeczne z treścią statutu Klubu i nie mogą ograniczać swobody działania poszczególnych organizacji członkowskich

§ 13

Przy czynnym współudziale wszystkich członków, lider Klubu prowadzi stronę internetową Klubu

VII. Rozwiązanie Klubu

§ 14

Klub ulega rozwiązaniu w przypadkach:

 • woli wyrażonej przez jej członków
 • spadku liczby członków poniżej 2

§ 15

Sprawy organów wewnętrznych Klubu oraz form ich funkcjonowania określa regulamin, przyjęty na zasadach określonych w § 9 pkt 2-4

Niniejsza wersja Statutu, sporządzona w języku polskim, została podpisana w 2 egzemplarzach i ma moc równą wersji w języku angielskim

Sławomir WAGNER

Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia …………………………

Jacek JERSCHINA

Członek Zarządu Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia …………………………

Budapeszt, 18 grudnia 2006 r.